این کارت ویزیت تا تایید مدیر در صف انتظار قرار گرفته است.