دفتر پیشخوان خدمات دولت

  • متصدی : یگانه
  • تلفن : 05138476004
  • همراه :

مشهد - خیابان احمدآباد - ابتدای خیابان بهشت

ارئه کلیه خدمات مشترکین تلفن ثابت - ارائه کلیه خدمات آب- برق و گاز - ارائه کلیه خدمات پست

دفتر پیشخوان خدمات دولت